Algemene VoorwaardenALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:

1.1 opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS een opdracht heeft verstrekt of tot wie een offerte is gericht tot productie van, advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement, productintroducties, audiovisuele presentaties, theaterproducties en concerten, en de bemiddeling in het boeken van (inter-)nationale artiesten en acts, hierna gezamenlijk aan te duiden als “evenement ”.

1.2 NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verbonden of een offerte heeft verstrekt tot productie van, tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement, dan wel die zich -in het offertestadium- bereid is daartoe te verbinden.

1.3 overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS tot productie van, advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.

1.4 artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS tot het geven van een optreden heeft verbonden.

1.5 productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden.

1.6 onder locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) evenement.

1.7 onder uitkoopsom: de all-in prijs voor het desbetreffende onderdeel van een door NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS te organiseren of uit te voeren evenement waarop deze term betrekking heeft, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzetbelasting), premieheffing, indien van toepassing.


Artikel 2.Toepasselijkheid van voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, en overeenkomsten met, NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS.

2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes
Offertes van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS zich het recht voor, de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.

Artikel 4. Uitvoering van een overeenkomst
4.1 NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS voert elke overeenkomst naar beste kunnen uit en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Voorzover de (wijze van) uitvoering in de overeenkomst niet (volledig) is omschreven, is NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS vrij om de (wijze van) uitvoering zelf te bepalen: zij houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de redelijke verzoeken van de opdrachtgever.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan op basis van nacalculatie aan opdrachtgever worden doorberekend.

4.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen nadat de uitvoering is voltooid aan NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS medegedeeld te worden, bij gebreke waarvan iedere aanspraak komt te vervallen

4.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

Artikel 5. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever draagt zorg voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS georganiseerd of uitgevoerd evenement en vrijwaart NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS voor elke aanspraak ter zake van derden.

5.3 Tenzij anders overeengekomen, zorgt opdrachtgever op eigen kosten voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over hiervoor genoemde maatregelen, is NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een artiest) daartoe nopen.

5.4 Indien opdrachtgever naar het oordeel van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, heeft NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS het recht het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden. Opdrachtgever kan dan geen enkele aanspraak maken op een schadevergoeding of korting op de met NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS overeengekomen prijs.

5.5 Opdrachtgever vergoedt iedere aantoonbare schade, door haar, door gasten of door derden toegebracht aan het geleverde materieel van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS. De vergoeding geschiedt hetzij door volledig herstel van de schade en indien dit niet mogelijk is door vergoeding van de actuele nieuwprijs van het materiaal, alles binnen twee maanden nadat de schade is toegebracht.

5.6 Opdrachtgever stelt NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS in geval van onvoorziene omstandigheden die de doorgang van het evenement in gevaar brengen, onmiddellijk op de hoogte van deze omstandigheden.
Artikel 6. Opschorting / annulering
6.1 NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zodra zij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

6.2 Enige verhindering aan de zijde van de opdrachtgever, door welke oorzaak ook, waardoor het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot de betaling van de in de overeenkomst vermelde totale uitkoopsom. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor het afsluiten van een verzekering van dit risico voor haar eigen rekening.

6.3 Na ondertekening van de overeenkomst is de opdrachtgever bij uitstel of annulering door opdrachtgever gehouden aan NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede een percentage van 50% van het voor volledige uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS.
In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen honderdtwintig dagen en dertig dagen voor de productiedatum, is de opdrachtgever minimaal 75% van dat honorarium verschuldigd.
In geval van uitstel of annulering tot uiterlijk dertig dagen voor de productiedatum, is de opdrachtgever 100 % van dat honorarium verschuldigd.
Opdrachtgever vrijwaart NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, waaronder (annuleringskosten van) leveranciers, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het evenement.
Een en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het evenement, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.

Artikel 7. Facturen en betaling
7.1 NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS heeft de bevoegdheid om voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomst de betaling van een voorschot van 90% van de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling van 50% van de overeengekomen prijs dient plaats te vinden onmiddellijk na ondertekening van de overeenkomst. Betaling van de overige 40% dient plaats te vinden veertien dagen voor aanvang van het evenement. Het restant van 10% dient binnen veertien dagen na factuurdatum betaald te worden, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.

7.2 In geval van verzuim in de betalingsverplichting van opdrachtgever is NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden. Opdrachtgever stelt NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS volledig schadeloos. De minimale schadeloosstelling bedraagt een vergoeding van de volledige door NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS aantoonbaar gemaakte kosten en van 75% van de voor volledige uitvoering van de overeenkomst afgesproken uitkoopsom. Opdrachtgever is verplicht NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS te vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden waaronder leveranciers.

7.3 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum aan NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS medegedeeld te worden, bij gebreke waarvan iedere aanspraak komt te vervallen.

7.4 Opdrachtgever schort zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS zijn betalingsverplichting niet op, noch verrekent hij hetgeen hij verschuldigd is met hetgeen hij eventueel van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS te vorderen heeft.

7.5 Indien de kostprijs van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. Ingeval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS geldende dagkoers gehanteerd.

7.6 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS verschuldigd. Deze nalatigheidrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar.

7.7 Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
- over de eerste € 2949.58 15%
- over het meerdere tot € 5899.14 10%
- over het meerdere tot € 14747.86 8%
- over het meerdere tot € 58991.43 5%
- over het meerdere 3%

Indien NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 8. Tekortkomingen opdrachtgever
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, worden als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS van opdrachtgever te vorderen bedrag.

Artikel 9. Aansprakelijkheid NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS
9.1 NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS nimmer aansprakelijk.

9.2 De aansprakelijkheid van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS beperkt tot maximaal het voor volledige uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS. Bij een opdracht langer dan zes maanden is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.


Artikel 10. Overmacht
10.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 Voor zover NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door haar ingeschakelde derden, kunnen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS toegerekend worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest bijvoorbeeld wegens ziekte.

10.3 NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra zij daarvan zelf op de hoogte is.

10.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS, is opdrachtgever aan NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS gepresteerde.


10.5 Indien het NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS niet mogelijk is de overeenkomst tot het verzorgen van een radio- of televisie optreden of een optreden van een groep of artiest na te komen of in het algemeen welk ander aangezocht persoon dan ook, heeft zij het recht het betreffende onderdeel van de overeenkomst te ontbinden door middel van kennisgeving van de wens daartoe aan opdrachtgever, zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen. NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS tracht een vervangende groep of artiest te engageren. Indien dit niet naar wens van partijen kan worden ingevuld, wordt op de overeengekomen totale uitkoopsom het hierin begrepen totale honorarium voor de betreffende groep of artiest in mindering gebracht.


Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1 NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

11.2 Opdrachtgever onthoudt zich ervan om al dan niet uitgewerkte ideeën, voorstellen of producties/productieprocessen van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS in verband met een evenement buiten NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS om zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering van een evenement te herhalen.

11.3 Zonder schriftelijke toestemming van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS worden geen geluids- en beeldopnamen van een in het kader van een evenement optredende artiest vervaardigd.

11.4 Zonder de schriftelijke toestemming van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS worden geen geluidsdragers, affiches, foto's of andere artikelen, waarbij de naam of beeltenis van een in het kader van een evenement optredende artiest wordt gebruikt, voor, tijdens of na het optreden verkocht.

11.5 NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als deze door de andere partij als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS neemt tegenover opdrachtgever geen verantwoording voor geheimhouding ten aanzien van haar medewerkers.


Artikel 13. Rechts- en forumkeuze
Op elke overeenkomsttussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtgever en NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank van de vestigingsplaats van NICOLE SCHEFFER PRODUCTIONS.